ஜெயந்தி சங்கரின் ‘பறந்து மறையும் கடல் நாகம்’


 

நூல் மதிப்புரை

ஜெயந்தி சங்கரின்பறந்து மறையும் கடல் நாகம்

சீன வரலாறு, பண்பாடு, பெண்கள் மற்றும் சமகால வாழ்க்கை பற்றிய ஆழ்ந்த புரிதலை அளிக்கும் நூல்பறந்து மறையும் கடல் நாகம்’. பல்லாண்டு உழைப்பில் ஆராய்ச்சியில் ஜெயந்தி படைத்திருக்கும் நூல்.

நூலாக்கம் பெறாத சில உதிரிக் கட்டுரைகள் தவிரஏழாம் சுவை’, ‘ச்சிங் மிங்’ ‘கனவிலே ஒரு சிங்கம்’, ‘பெருஞ்சுவருக்குப் பின்னே’, ‘கூட்டுக்குள் அலையும் தெனீக்கூட்டம்ஆகிய 5 நூல்களின் ஒட்டு மொத்தத் தொகுப்பு பறந்து மறையும் கடல்நாகம்’.வெளியீடு: காவ்யா.

மூன்று பெரியபகுதிகளில் நாம் சீனாவை இந்தநூலில் புரிந்து கொள்கிறோம்:

1. பறந்து மறையும் கடல் நாகம்

2.பெருஞ்சுவருக்குப் பின்னே (சீனப் பெண்ணின் வாழ்வும் வரலாறும்)

3.கூட்டுக்குள் அலையும் தேனீக் கூட்டம் (சீனாவின் உள்நாட்டு இடப் பெயர்வுகள்)

இந்தூல் ஆயிரம் பக்கங்களுக்கு மேற்பட்டு 15 ஆண்டுகாலம் பல்வேறு கட்டுரைகளில் வழி உருவானது. நூலாசிரியர் இதை ஏன் அவசியம் என்று கருதினார்? இந்தூல் ஏன் இவ்வளவு கடுமையானஉழைப்பில் உருவாகவேண்டும்? இது ஏன் வாசிக்கப்படேண்டும்? சீனப் பண்பாடு மட்டுமல்ேறு எந்த நாட்டின் அல் லது இனங்களின் பண்பாடு பற்றியபுரிதல் நமக்கு ஏன் தேவை?

மானுடவியல் தொடர்பாகநமக்கு மனத் தடைகள் இருக்கின்றன​. அதாவது பிறபண்பாடுகளைப் புரிந்து கொள் ள​ செய்யப்படும் குறைவானஆய்வுகள் கூடஎந்தஅளவு அது நமது பண்பாட்டுடன் பொருந் துகிறது அல் லது இரு பண்பாடுகளின் ஒற்றுமைகள் என்னஎன்னும் எளியஆர்வத்துடன் நின்று விடுகின்றன​.

இந்தூலின் முதல் பகுதி சுவையானபலசீனநம்பிக்கை மற்றும் வாழ்க்கை முறை பற்றியது என்றே மேலோட்டமாகத் தென்படும். அதை

நாம் எப்படிக் கடந்து நூலைப் புரிந்து கொள்கிறோம். அதன் மையச் சரடு என்​?

கன்பூஷியஸின் தத்துவப் புரிதல் சீனத் தின் ஆகத் தொன்மையானது. கிமு 6ம் நூற்றாண்டு கன்பூஷியஸ் என்னும் மதுருவின் காலம். பெரிதும் அவரது தத்துவம் ஒழுக்கெறிகளையும் ஆண் மையமானசமுதாயத் தையுமே முன் வைத்தது.

சீனத்தின் மதங்களில் தாவோயிஸம் என்பது இரண்டாவதாகத் தொன்மையானது. யிங் என்னும் ஆண் சக்தி அதாவது ஆற்றலை முன்னெடுத்துச் செல்வதானது மற்றும் யாங் என்னும் பெண் சக்தி நிலையானவற்றை முன் நிறுத்தும் பொறுமையின் வடிவம் என்னும் அடிப்படையில் அதன் தத்துவம் அமையும். கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு அதன் தொடக்காலம். டிராகன் பற்றியநம்பிக்கை மிகவும் தொன்மமானது.ஆண் டிராகன் இதையே கடல் நாகம் எனநாம் அழைக்கிறோம். அது நீண்டாலுள்ளது. பெண் டிராகனுக்கு நெருப்பு வாலும் பறவை வடிவமும் உண்டு.

5ம் நூற்றாண்டு முதலே பௌத் தம் சீனவழிபாட்டில் இருந்தது.கிபி 7, 8ம் நூற்றாண்டில் பட்டுச் சாலை என் அழைக்கப்படும் வழியே வந்த பௌத் தத் துறவிகள் சீனத் தில் அதை ஊன்றினர். ஜென் மகாயாணத் தின் வழி முறை. அது 12ம் நூற்றாண்டுக்குப் பின் சீனத் தில் தேய்ந்து ஜப்பானில் நிலை கொண்டது.

குஆயின்யின் என்னும் பெண் தெய்வம் சீனத்தில் பெரிதும் வழிபடப்படுகிறார். அவருக்குப் பலவடிவங்கள். அவலோகிதேஸ்வரா என்னும் ஆண் தெய்வவடிவமும் உண்டு. போதி சத்துவர் தெய்வம் மற்றும் ஆசானாகவழிபடப் படுகிறார்.

பலவிதமானநம்பிக்கைகள் இன்னும் வேரூன்றியவை. ஒருவரின் வயதை தாயின் வயிற்றில் கருக் கொண்டாலம் முதலே கணக்கிடுகிறார்கள். வருடங்களில் 60 ஆண்டுச் சக்கரம் இந்தியா போன்று இருந்தாலும் மகாமகம் போல​ 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு காலஅளவு உண்டு. யாங்சே என்னும் ஆற்றை ஒட்டி தொங்கும் கல் லறைகளை நிறுவும் பாரம்பரியம் இருந்தது.

மஞ்சள் ஆறு மிகவும் நீண்டது. அதை ஒட்டி வளர்ந்தபண்பாடு, அதனால் வளர்ந்த விவசாயம் எனசீனவாழ்க்கையில் அந்தஆற்றுக்கு முக்கியஇடமுண்டு. ஒவ்வொரு வருடமும் புது வருடக் கொண்டாட்டத் தில்

வெடிக்கப் படும் பட்டாசுகள் நியான் என்னும் விலங்கிடமிருந்து மக்களைப் பாதுகாக்கும் எனநம்புகிறார்கள்.

நீத்தார் நினைவானிதி தினத்தில் அவருக்கு உணவு படைப்பதைத் தவிரபணம் போன்று அச்சடிக்கப்பட்டகாகிதங்களையும் எரிக்கிறார்கள்.

மிகவும் ஆச்சரியமளிக்கும் நம்பிக்கை டுஜியஇனத்தவர் மரணவீட்டில் ஒப்பாரியும் கல்யாணவீட்டில் கொண்டாட்டமும் உண்டு.

கட்டமைப்பில் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் முன்பே சீனா வலுவாயிருந்தது. திபெத் வரை இருந்தெடுஞ்சாலை தேயிலைச் சாலை என்றும் மத்தியகிழக்கு நாடுகள் வரை நீண்டசாலை பட்டுச் சாலை என்றும் அறியப் பட்டன​.

ஓரினச் சேர்க்கை பற்றியபதிவுகள் வரலாற்றில் இருப்பது வியப்பளிப்பது. ஆண் குழந்தைகள் வெவ்வேறு பருவங்களில் ஆண்மை நீக்கம் செய்யப்பட்டு அந்தப் புரங்களில் அடிமைகளாகப் பணி அமர்த்தப் பட்டனர். இவர்களில் பலர் அரசுடும்பத்தை போதைக்கு அடிமையாக்கி மிகவும் வலுவானநிலைக்குத் தம்மை உயர்த்திக் கொண்டகதைகள் உண்டு. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தேனீர் சீனத் தில் அருந்தப் பட்டது. தேனீர் விருந்து பாரம்பரியமானது. பட்டங்களுக்கு சீனப் பண்பாட்டில் முக்கியஇடமுண்டு. ராணுவத் தின் செய்திப் பரிமாற்றத் துக்குப் பயன்பட்டது. 19,20 நூற்றாண்டுகளில் ஆளே பயணம் செய்தபட்டங்கள் உண்டு என்னும் வரலாற்றுப் பதிவுகள் இருக்கின்றன​.

சீனத் தில் ஒரு நூற்றாண்டு முன் வரை மன்னர்கள், குறுநிலமன்னர்கள், மத் தியஆட்சி, வெவ்வேறு பகுதிகளில் வெவ்வேறு ஆட்சிகள் , ராணுவஆட்சி எனப் பலவிதமானஅதிகாரமாற்றங்கள் இருந்தன​. கம்யூனிஸஆட்சி நிலைத் து 75 வருடங்களே ஆகின்றன​.

இந்த நூலின் முதல் பகுதி சுவையான பல சீன நம்பிக்கை மற்றும் வாழ்க்கை முறை பற்றியது என்றே மேலோட்டமாகத் தென்படும். அதை நாம் எப்படிக் கடந்து நூலைப் புரிந்து கொள்கிறோம்.அதன் மையச் சரடு என்ன?’ என்னும் கேள்விக்கானிடை மக்கள் இந் க​ ஆட்சி மாற்றங்கள் அதிகாரம் மாறும் முன் நிகழ்ந் த​ போர்கள் இவற்றைத் தாண்டி தமது பண்பாட்டை, உழைப்பும் திறனும் நிறைந் த​ பொருளாதாரத் தை, நூற்றாண்டுகளாயிருக்கும் நம்பிக்கைகளைப் பேணி இருக்கிறார்கள். மௌனமாகஅவர்கள் பேராற்றலும் எதிர்காலத் தின் மீது நம்பிக்கையையும் இவ்விதமாகவெளிப்படு த் தி இருக்கிறார்கள்.

பெருஞ்சுவருக்குப் பின்னே (சீனப் பெண்ணின் வாழ்வும் வரலாறும்)

இதநூலின் இரண்டாவது பகுதியும் சீனப் பெண்கள் பற்றிய் விரிவான பதிவுமாகும்.

உலகப் பண்பாடுகளில் பெண்களுக்கு எதிராக நடத்தப் பட்ட மிகப் பெரிய ஒடுக்கு முறையும் வன்முறையும் சீனத்தில் நிகழ்ந்தது. ஆறாம் மற்றும் ஏழாம் நூற்றாண்டின் டாங் பரம்பரை ஆட்சி மட்டுமே பெண்களுக்கான பொற்காலமாயிருந்தது. மற்ற எல்லா காலங்களிலும் பெண்கள் இழிவு படுத்தப்பட்டனர். சிறுமிகள் பதின் வயது முதல் பாதங்கள் அவர்களது பாதங்கள் மூங்கில் துண்டுகள் வைத்துக் கட்டப்பட்டதால் ஊனமுற்றவர்களாய் கால்களில் புண்களுடன் நடக்கக் கட்டாயப் படுத்தப்பட்டவர்களாய் ஆகினர். வென்னீர் விட்டு பாதம் இளக்கப்பட்டு பச்சிலைகளால் வலுவற்றதாக்கப்பட்டு சிறிய அளவிலான பாதம் வர வேண்டுமென்று கொடுமைப்படுத்தப்பட்டனர். ஆணை அண்டி இருக்க வேண்டும். ஆணை விட்டு எங்கும் ஓடி விடக் கூடாது என்று அவ்வாறு முடப்படுத்தப்பட்டனர். 1911ல் தான் இது அரசால் தடை செய்யப் பட்டது. பெண் குழந்தைகளுக்கு உடைந்த பொம்மைகளும் அவளது சகோதரனுக்கு நல்ல பொம்மைகளும் தரப்படுவது சர்வ சாதாரணம்.

ெண்களில் நிலை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள சீன உயர்நீதி மன்ற நாளிதழில் ஜுலை 1890ல் நான் கு பகுதிகளாக வெளிவந்த கட்டுரைகள் முக்கியமான ஆவணங்களாகும். கன்பூஷியஸின் ஏழு பாவங்கள் என்று இவை பட்டியலிடப்படுகின்றன: கல்வி மறுப்பு, பெண்கள் விற்கப்படுவது, பெண் சிசுக் கொலை, பலதார மணம், பெண்களின் தற்கொலைகள் மற்றும் மக்கட் தொகை அதிகரிப்பு. மிகவும் வருத்தப் பட வேண்டிய விஷயம் கன்பூஷியஸ் வழிமுறையை பா வடிவில் இயற்றிய பான் ஜாவ் என்பவர் பெண். அவர் பெண்ணடிமை செய்யப்படுவதை ஆதரித்தே அற நூல்களாக எழுதினார். முதன் முதலில் பெண்களுக்கான ஆதரவுக் குரலாக உரிமைக் குரலாக ஒலித்தது க்யூ ஜின் 19ம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில் அரசுக்கு எதிராகவும் பெண்களுக்கு ஆதரவாகவும் குரல் கொடுத்ததற்காகத் தூக்கிலிடப்பட்டார்.

ெண்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தி வளப்படுத்திய நூஷு என்னும் மொழி பற்றி நாம இந்தப் பகுதியில் புரிதல் கொள்கிறோம். குறிச் சொற்கள் வாயிலாக ஆண்களுக்குத் தெரியாமலேயே பெண்களால் பயன்படுத்தப் பட்டு கவிதை எழுதுமளவு வளப்பட்டது நூஷீ மொழி. 1966ல் நடத்தப் பட்ட கலாசாரப் புரட்சியின் போது பலியான பலவற்றில் இந்த மொழியின் படைப்புக்கள் ஆதாரங்களும் அடங்கும். சமீப காலத்தில் அரசு இதன் ஆதாரங்கள் மற்றும் பிரதிகளைப் பேண முயற்சி எடுத்து வருகிறது.

இன்றைய சீனப் பெண் தன் பாரம்பரிய அடிமைத் தளையை மீறி வெற்றிகளை நோக்கி விரையும் ஓய்வில்லா உழைப்பாளியாகத் தென்படுகிறாள்.

கூட்டுக்குள் லையும் தேனீக் கூட்டம் (சீனாவின் உள்நாட்டு இடப் பெயர்வுகள்)

இந்தப் பகுதியில் சீனர்கள் இடம் பெயரும் பின்னணியும் அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களும் விரிவாக நமக்குக் கிடைக்கின்றன. புத்தாண்டின் போது பண்டிகைக்காக ஊருக்குப் போவதில் தொடங்கி, கல்வி, வேலை, வருவாய் ஆகிய காரணங்களுக்காக இடப்பெயர்வு தொடர்கிறது. 1966 ல் ஒரு கோடி இளைஞர்கள் நகரத்தில் இருந்து கிராமங்களுக்கு கட்டாயக் குடியமர்த்தலில் அனுப்பப் பட்டார்கள். இன்று சீன நகரங்கள் கிராமங்கள் இரண்டும் வாய்ப்புக்களில் பெரிய இடைவெளியுள்ளவை. ஹூகோவ் எனப்படும் ஊர் அடிப்படையிலான குடியுரிமை மட்டுமே ஒரு ஊரில் படிக்க வேலையில் முன்னுரிமை பெறத் தேவையானது. திறன்மிகுந்த தொழிலாளிகள் இடம் பெயர்வதில் இது சிக்கலை ஏற்படுத்துகிறது. கம்யூனிஸ நாடுகளில் உள்ள ஊடகத்தின் மீடான தடைகளால் சீனத்தொழிலாளிகளின் உண்மை நிலை வெளிவருவதில்லை.

ஏறத்தாழ ஆயிரம் ஆண்டுகளில் உருவானது 2300 கிமி நீளமுள்ள சீனப் பெருஞ்சுவர். இதன் பல பகுதிகள் பராமரிப்பின்றிப் பாதுகாப்பின்றி உடைபட்டன. அரசே சுமார் 80 கிமி தூரத்தை மட்டும் சுற்றுலாத் தலமாகப் பேணப்படுகிறது. சீனப் பண்பாட்டின் நிலையை இது குறீயீடாகக் காட்டுவதாகவே நாம் காண்கிறோம். ஜெயந்தி சங்கரின் கருமையான உழைப்பில் நாம் மானுடம் விழித்தெழும் காலம் தானாக நிகழ்வதில்லை என்னும் புரிதலை இந்த நூலால் அடைகிறோம்.

(பிப்ரவரி 2016 தீரா நதி இதழில் வெளியானது )

பறந்து மறையும் கடல்நாகம்

வெளியீடு: காவ்யா
16, 2nd Cross Street,3rd floor,
Trustpuram, Kodambakkam,
Chennai 600 024

பக்கம்: 1038
வில ; ரூ. 999

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in விமர்சனம். Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s