அரசுப் பணியிலிருந்து சமூகப் பணிக்கு – முன்னுதாரண தம்பதி


Meet R.Jalaja and K.Janardhanan, a rare couple, living on a quarter of their income so they can spend the rest in changing lives of others – The Hindu

ஜலஜா மற்றும் ஜனார்த்தனன் தம்பதியினர் தமது அரசுப் பணியினைத் துறந்து சமூக சேவையில் தமது சேமிப்பு, சொத்து எல்லாவற்றையும் முதலீடாக்கி இன்னும் சேவை செய்து வருகிறார்கள். அக்டோபர் 11 ஹிந்துவில் இது பற்றிய விரிவான பதிவு வந்திருக்கிறது. அதற்கான இணைப்பு ————- இது.

அவர்களை நான் வணங்குகிறேன்.

பகிர்ந்த என் மகளுக்கு நன்றி.

 

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s