Monthly Archives: April 2020

அரூ காலாண்டிதழில் என் விஞ்ஞான சிறுகதை


வருடாவருடம் அரூ காலாண்டிதழ் விஞ்ஞான சிறுகதைப் போட்டி வைத்து, கதைகளைத் தேர்வு செய்து, தமது இணையதளத்தில் வெளியிடுகிறார்கள். இந்த முறை வந்த 98 கதைகளுள் என் ‘மேய்ப்பன்’ என்னும் சிறுகதை இறுதியான 15 கதைகளுக்குள் ஒன்று. அதற்கான இணைப்பு —————— இது.   

Posted in சிறுகதை | Tagged , , , | Leave a comment